Detailplaneering nr: DP-93-2016

Kehtestatud

Liiva küla Tõnise Muhu vald Tavamenetlus

Üldandmed

Planeeringu põhijoonis
Planeeringute ala suurus
0.46000001 HA
Taotleja
Hanseatic Loodusturism OÜ
Koostaja
KAEM PROJEKT OÜ

Muud andmed


Planeeringu põhjendatud eesmärk

Käesolev projekt käsitleb olemasoleva 1919. ehitatud elamu ja kogu hoonestuse rekonstrueerimist. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu sihtotstarbe muutmine ärimaaks koos katastriüksuse ehitusõiguse, parkimise, tehnovõrkude ja –rajatiste, haljastuse ja heakorra põhimõtete jms. lahendamisega. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Planeeringuga kavandatakse

Planeeringu ala

Alasse jäävad katastriüksused [1]


Üksuse nr Aadress
47801:004:0339 Tõnise